Login     
상담 신청방법

 

 상담 신청

  방문 상담
   상담절차: 신청서 작성후 상담실 이메일 보내기 → 시간 예약 → 상담     
                 (상담/신고 메뉴를 참고하세요)

  전화상담: 02-705-8074

 온라인상담: shelter@sogang.ac.kr

 

이용시간: 월―금 오전 9시―오후 5시
                 (점심시간 오후 12시―1시)

 
Home | |