Login
스텝과 업무

교목처장
* 김용해(요셉) 신부 : 교목 처장 신부
* 예수회
* yhseph@sogang.ac.kr
02-705-8159
사목 Staff
교목 사제
* 최성영 (요셉) 신부 : 사목 주임
* 예수회
* songyongchoe@gmail.com
02-705-8660
* 조성재 (요셉) 신부 : 교목 교수
* 예수회
* whtjdwo@gmail.com
02-705-4746
* Clement Kinyua (Gachoka) 신부 : 교목 교수
* 꼰솔라따 선교 수도회
* ckgachoka@yahoo.co.uk
02-705-8164
교목 수사
* 김현직(토마스) 수사 : 교목 수사
* 예수회
* hyunjhik@gmail.com
02-705-8663
교목 수녀
* 유미라(안나마리아) 수녀 : 교목 수녀
* 성가소비녀회
* anna-m0908@hanmail.net
02-705-8652
교목 교수
* 김나영(심포로사) 교수
* kmarser@gmail.com
02-705-8651
행정 Staff
* 유한덕(시몬) 팀장 : 행정 Staff
* yoohan@sogang.ac.kr
02-705-8989
* 박상숙(요한나) 과장대우 : 행정 Staff
* johanap@sogang.ac.kr
02-705-8160, 8161


 
Home | |