Login       
세미나일정
제목 2017년 7월 27일 학과 초청 세미나 (이무형, (주)엔프리 / 이은호, Generys Korea Co.)
작성자 생명과학과 등록일 2017-07-15 오후 8:36:01 조회수 44
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
 
    세미나 장소 : R404호
    세미나 일시 : 2017. 07. 27 (목) 16:00
    세미나 발표자 :
             이무형 대표 ((주)엔프리)
          “Lab to market” : 바이오 연구 열정의 결실
             이은호 CTO (Generys Korea Co.)
          Generys : A Neuroscience Theralpeutic Start-Up
 
 
 
 
           주관교수 : 이정하 교수
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |