Login       
세미나일정
제목 2017년 8월 17일 학과 초청 세미나 (권예림, IBMP-CNRS, stasbourg / 최상봉, 명지대학교)
작성자 생명과학과 등록일 2017-07-15 오후 8:38:15 조회수 105
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
 
    세미나 장소 : R404호
    세미나 일시 : 2017. 08. 17(목) 16:30
    세미나 발표자 :
      권예림 박사 (IBMP/CNRS, Strasbourg, France)
         Regulating the regulators
      최상봉 교수 (명지대학교)
         RNA decay in plants
 
 
 
 
          주관교수 : 이병하 교수
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |