Login       
세미나일정
제목 2017년 12월 15일 학과 초청 세미나 (정선구, 한국한의학연구원)
작성자 생명과학과 등록일 2017-12-04 오후 4:07:43 조회수 159
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
    세미나 장소 : J309호
    세미나 일시 : 2017. 12. 15 (금)
    세미나 발표자 : 정선구 박사 (한국한의학연구원)
          Modeling disease and cell therapy based on homologous recombination
 
 
 
 
 
        
           주관교수 : 차혁진 교수
 
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |