Login       
세미나일정
제목 2017년 12월 28일 학과 초청 세미나 (신이섭, 툴젠)
작성자 생명과학과 등록일 2017-12-28 오전 11:53:44 조회수 150
첨부파일
추천 1 비추천 0
 
 
 
 
    세미나 장소 : J309호
    세미나 일시 : 2017. 12. 28 (목)
    세미나 발표자 : 신이섭 부장 (툴젠)
       CRISPR를 이용한 Genome Edited Cell line 제작
 
 
 
 
 
 
 
 
       주관교수 : 차혁진 교수
 
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |