Login       
세미나일정
제목 2018년 5월 21일 학과 초청 세미나 (서미정, 전남대학교)
작성자 생명과학과 등록일 2018-05-18 오후 1:59:55 조회수 194
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
 
    세미나 장소 : J311호
    세미나 일시 : 2018. 05. 21 (월)
    세미나 발표자 :  서미정 교수 (전남대학교)
        Regulation of Arabidopsis cuticular wax biosynthesis in response to environmental conditions
 
 
 
 
 
 
       주관교수 : 이병하 교수
 
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |