Login       
세미나일정
제목 2018년 7월 25일 학과 초청 세미나 (윤재영, IBS-기초과학연구원)
작성자 생명과학과 등록일 2018-07-20 오후 4:51:33 조회수 178
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
 
    세미나 장소 : J311호
    세미나 일시 : 2018. 07. 25 (수)
    세미나 발표자 : 윤재영 연구위원 (IBS-기초과학연구원)
         CRISPRs Edit Diet
 
 
 
 
 
       주관교수 : 김성룡 교수
 
 
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |