Login       
세미나일정
제목 2018년 10월 12일 학과 초청 세미나 (김의진, 국립낙동강생물자원관)
작성자 생명과학과 등록일 2018-10-05 오후 6:42:42 조회수 85
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
 
   세미나 장소 : R404호
   세미나 일시 : 2018. 10. 12 (금) 16:30
   세미나 발표자 : 김의진 박사 (국립낙동강생물자원관)
         Ultra-rapid rates of water splitting for biohydrogen gas production through in vitro artificial enzymatic pathways
 
 
 
 
 
 
       주관교수 : 이정국 교수
 
 
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |