Login
Current

 

          이름 : 편유미
 학위과정 : 박사 11학기 (2013년 3월 입학)
 전자우편 : poohs00@hanmail.net
 연구분야 : 천연물 전합성
 

  

 

                  이름 : 오무현
 학위과정 : 석박사 통합 11학기 (2013년 3월 입학)
 전자우편 : dhangus@naver.com
 연구분야 : 천연물 전합성
 

 

  

          이름 : 전보근
 학위과정 : 박사 6학기 (2015년 9월 입학)
 전자우편 : bokeun0606@hanmail.net
 연구분야 : 천연물 전합성
 

 

   

          이름 : 최은경
 학위과정 : 박사 3학기 (2017년 3월 입학)
 전자우편 : ek9815@gmail.com
 연구분야 : 인공 광합성
 

 

 

          이름 : 최지혜
 학위과정 : 석사 1학기 (2018년 3월 입학)
 전자우편 : zelgadis11@naver.com
 연구분야 : 인공 광합성
 

       

 

          이름 : 황예진
 학위과정 : 석사 1학기 (2018년 3월 입학)
 전자우편 : 10420yj@naver.com
 연구분야 : 천연물 전합성
 

  

 

          이름 : 조수인
 학위과정 : 석사 1학기 (2018년 3월 입학)
 전자우편 : fhdpf95@naver.com
 연구분야 : 천연물 전합성
 

 

 

          이름 : 백수연
 학위과정 : 석사 1학기 (2018년 3월 입학)
 전자우편 :
 연구분야 : KIST 학연과정
 

 Update = 2016.09

 
Home | |