Login     
제1대 (2014)

2014학년도 물리학과 학생회 명부
   윤 규 석

  제 1대 학생회장

  Xristus@naver.com

    김 리 나

  제 1대 학생회 3학년 학년 대표

  lina7770@naver.com

    정 준 우

  제 1대 학생회 3학년 학년 대표

  lina7770@naver.com

    고 원 준 

  제 1대 학생회 2학년 집행부

  dwight@naver.com

    김 광 욱 

  제 1대 학생회 2학년 집행부

  kku2747@naver.com

   송 은 호

  제 1대 학생회 2학년 집행부

  songuno1@naver.com

    박 제 명

  제 1대 학생회 2학년 집행부

  jmastro@naver.com

    이 서 영

  제 1대 학생회 2학년 집행부

  skehtidud@naver.com

    이 정 원

  제 1대 학생회 1학년 집행부

  kar10407@naver.com

    임 재 승

  제 1대 학생회 1학년 집행부

  jungwon2u@naver.com

 

 

 

 
Home | |